Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego
www.anonimowinarkomani.org

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy www.anonimowinarkomani.org zwany dalej
„Sklepem Internetowym” jest Fundacja Biura Służby regionalnej NA w Polsce z siedzibą
we Wrocławiu, ul. Legnicka 65 , 54-206 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców
pod nr KRS 0000573733, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8943065891,
numer statystyczny REGON 362428157. Dokumentacja fundacji przechowywana jest w
Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
literatura@anonimowinarkomani.org

II. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem
jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do
składania ofert.
2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę
zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za
określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep
Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną
wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść
umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne
cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce,
sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin.
4. Sklep Internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w
składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy
sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem
złożonym przez kupującego, kupujący powinien zawiadomić Sklep Internetowy o
zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu
skorygowaną treść umowy sprzedaży.
5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu
kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje
zawarcie umowy sprzedaży.
6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
7. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie
kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie
teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest
kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie
zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.

III. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają
cło, podatki.
2. Sklep internetowy zapewnia kupującym następujące sposoby zapłaty:
o zapłata przelewem elektronicznym – forma płatności obsługiwana przez DotPay Sp. z o.o.
o zapłata kartą płatniczą online – forma płatności obsługiwana przez DotPay Sp z o.o.

IV. KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

1. W sklepie anonimowinarkomani.org są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:
o przesyłka kurierska
2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa kupujący. Szczegółowe koszty i terminy dostawy
są uzależnione od wagi i wielkości przesyłki oraz wybranego sposobu dostawy i podane są
na witrynie Sklepu Internetowego oraz na stronie internetowej
3. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zażądać od
dostawcy protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dające się
zauważyć przy odbiorze, Kupujący powinien w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki
zawiadomić o nich dostawcę.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY
ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Kupujący-konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia
w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna
niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować
Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na <adres Sklepu
Internetowego> , lub pocztą elektroniczną na adres literatura@anonimowinarkomani.org).
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep Internetowy zwraca
kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez kupującego-konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
kupujący-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku
kupujący-konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy
lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8. Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres <adres
sklepu> niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli
kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący-konsument ponosi tylko bezpośrednie
koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z
korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje kupującemu-konsumentowi w odniesieniu do umów:
o w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy,
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
o w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
o w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
o w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu,
o o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi,
o o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest
odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną
(rękojmia).
2. Zgodnie z art. 556 [1] § 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy
sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: 1)
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o
których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3)
nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a
sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 4) została kupującemu
wydana w stanie niezupełnym.
3. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku
od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w
chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
4. Zgodnie z art. 556 [3] Kodeksu cywilnego sprzedawca jest odpowiedzialny względem
kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest
obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub
rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie
sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
5. Sklep Internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest
konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność
Sklepu Internetowego jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli
kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi
zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
6. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów, jeżeli mają one wadę
fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sklep Internetowy na zasadach
określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Reklamacja może w szczególności zostać wniesiona pisemnie na adres Sklepu
Internetowego <Adres Sklepu> lub wysłana w formie elektronicznej na adres poczty
elektronicznej: literatura@anonimowinarkomani.org.

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
o Mediacja – prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich
zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po
wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz
ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić
zgodę obie strony umowy.
o Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH – sądy te rozpatrują spory o prawa
majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest
bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter
dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić
zgodę obie strony umowy.
o Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów – mający siedziby w miejscowościach, w których
znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań
należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji
prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
2. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

VIII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O
ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść załączona jest do umowy sprzedaży.
2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie
rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. Kupujący może wykonywać
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających
z gwarancji.
3. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt
gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została
wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być
usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.
4. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści
oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w
terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji,
oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w pkt 3.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy w czasie od wydania jej
gwarantowi do jej odebrania przez uprawnionego z gwarancji ponosi gwarant.
6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie
elektronicznej – jako pliki w formacie pdf – na wskazany w złożonym zamówieniu adres
poczty elektronicznej.
7. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie
internetowej www.anonimowinarkomani.org Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz
wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień
następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania
zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne
oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji
promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

IX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy
Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed
zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który
umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą
bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.anonimowinarkomani.org
jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz
wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są
następujące:
o zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep
Internetowy,
o przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie
zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg
realizacji zamówienia.,
4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne
niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep
Internetowy są następujące:
o połączenie z siecią Internet,
o przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego
dokumentów hipertekstowych (HTML),
o adres poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
6. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
o w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania
wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia,
ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji
zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen – określone zostały w pkt II
Regulaminu,
7. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące
przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w
których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie
płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, Usługobiorca
może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze
skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości
e-mail.
8. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług
świadczonych drogą elektroniczną:
o Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
o Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres:
literatura@anonimowinarkomani.org lub wniesiona pisemnie na <adres Sklepu
Internetowego>
o Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności
uzasadniających jej złożenie.
o Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
o O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi
usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
9. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za
pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego
użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą
elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego
rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki”
czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca
zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program
antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej
www.anonimowinarkomani.org znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego
archiwalne wersje.
2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są
realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia
zamówienia.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących oraz wykorzystywania plików cookies
zostały określone w Polityce prywatności umieszczonej na stronie internetowej <tutaj link do
podstrony cookies>
4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz podlega ochronie prawno – autorskiej.
7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie
właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny
miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.